Till sidans huvudinnehåll
 Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.

Livsmedelssäkerhet

Som kund till Sorundahallarna kan du känna dig trygg med att vi levererar säkra varor av förväntad kvalitet. Livsmedelssäkerhet och kvalitet är grundläggande för en väl fungerande verksamhet och strävan efter en hållbar utveckling. Varor som produceras med rätt kvalitet och hög livsmedelssäkerhet minskar reklamationer, kassering av produkter och extra transporter.

Inom Sorundahallarna är vi noga med att köpa in och hantera livsmedel som är bra för både konsumenten och miljön. Hållbar djuruppfödning är en viktig, världsomfattande hälsofråga och därför ställs konkreta inköpskrav vid förhandling med våra leverantörer. För att säkerställa ett ansvarsfullt företagande och samtidigt bidrar till ett välmående ekosystem och ökad biologisk mångfald har vi policydokument för exempelvis antibiotikaanvändning i djurhållning.

Garanterat hållbart erbjudande

Sorundahallarna ställer krav på att alla leverantörer ska följa och underteckna vår koncerns uppförandekod. Uppförandekoden gäller för såväl svenska som utländska leverantörer och kraven ska föras vidare till leverantörens underleverantörer. När vi introducerar ett nytt samarbete med en leverantör gör vi en grundlig bedömning av hur leverantören hanterar de frågor som ingår i vår uppförandekod. Därtill för vi en öppen dialog, genomför regelbundna utvärderingar, revisioner och utbildningar samt initierar gemensamma projekt med våra leverantörer. På så sätt arbetar vi för att eliminera eventuella risker och brister.

Sorundahallarna är medlemmar i den globala organisationen Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och koncernens uppförandekod är helt harmoniserad med deras. De delar som ingår i uppförandekoden är:

  • Säker och hälsosam arbetsmiljö
  • Anställdas rättigheter
  • Miljö
  • Antikorruption
  • Djuromsorg

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.
Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.
God arbetsgivare

Hållbarhet

God arbetsgivare

Våra medarbetare utgör grunden för vår framgång och för oss är det viktigt att medarbetarna trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga.